Designated Smoking Area Environmental Exposure Warnings

The designated smoking area warnings must be provided on an 8 ½ by 11 inches sign posted at the entrance to and within the exposure area, in no smaller than 22-point type, and be enclosed in a box.

⚠ WARNING: Breathing the air in this smoking area can expose you to chemicals including tobacco smoke and nicotine, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  Do not stay in this area longer than necessary.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/smoking-areas.

⚠ ADVERTENCIA: Respirar el aire en esta sección de fumar puede exponerle a químicos, incluyendo humo de tabaco y nicotina, los cuales son conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  No permanezca en esta área por más tiempo del necesario.  Para mayor información visite www.P65Warnings.ca.gov/smoking-areas.

⚠ ព្រមាន: ការដកដង្ហើមស្រូបខ្យល់នៅកន្លែងបញ្ចេញផ្សែងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមីដែលរួមមានផ្សែងថ្នាំជក់ និងនីកូទីនដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដឹងថានឹងបង្កឲ្យមាន ជំងឺមហារីក និងគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជផ្សេងៗទៀត។  សូមកុំស្ថិតនៅទីកន្លែងនេះយូរប្រសិនបើមិនចាំបាច់។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបើកមើលវែបសាយត៍ www.P65Warnings.ca.gov/smoking-areas.

⚠ 警告: 呼吸在此吸烟区的空气可能会使您暴露于包括香烟的烟雾及尼古丁在内的在加州已知会致癌及造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。 如无必要,请勿在此区域逗留。 欲了解更多信息,请查阅 www.P65Warnings.ca.gov/smoking-areas

⚠ 警告: 呼吸在此吸菸區的空氣可能會使您暴露於包括香菸的煙霧及尼古丁在內的在加州已知會致癌、造成先天性缺陷或其他生殖系統損害的化學物質。 如無必要,請勿在此區域逗留。 欲瞭解更多資訊,請查閱 www.P65Warnings.ca.gov/smoking-areas

⚠ AVERTISSEMENT: Respirer l'air dans cet espace fumeur peut vous exposer à des agents chimiques, y compris la fumée de tabac et la nicotine, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.  Ne restez pas dans cette zone plus longtemps que nécessaire.  Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov/smoking-areas.

⚠ CEEB TOOM: Kev nqus cov pa hauv cheeb tsam haus luam yeeb yuav poo koj tau rau cov tshuaj lom xws li pa luam yeeb thiab nicotine, uas lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer thiab cov kev puas me nyuam xeeb tsis meej los yog ua mob rau lwm yam ntawm cev tsim noob neej.  Tsis txhob nyob rau ntawm qhov chaw no ntev dua li tsim nyog.  Xav paub ntxiv mus rau www.P65Warnings.ca.gov/smoking-area.

⚠ 경고: 본 흡연 구역에서 공기를 흡입할 경우 암과 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아 주에 알려진 담배 연기, 니코틴 등의 화학물질에 노출될 수 있습니다.  본 구역에 필요 이상으로 오래 머무르지 마십시오.  자세한 정보는 www.P65Warnings.ca.gov/smoking-areas에서 확인하십시오.

⚠ BABALA: Ang paglanghap ng hangin sa smoking area na ito ay makaka-expose sa inyo sa mga kemikal kabilang ang usok ng tabako at nicotine, na kinikilala ng Estado ng California na sanhing cancer at mga birth defects o iba pang pinsala sa reproductive system.  Huwag manatilisa lugar na ito ng mas matagal kaysa kinakailangan.  Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.P65Warnings.ca.gov/smoking-areas.

⚠ CẢNH BÁO: Hít thở không khí trong khu vực hút thuốc lá này có thể phơi bầy quý vị với những hoá chất bao gồm khói thuốc lá và ni-cô-tin (nicotine) - những chất được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ung thư và những khuyết tật bẩm sinh hoặc nguy hại khác về sinh sản.  Hãy đừng lưu lại khu vực này lâu hơn cần thiết.  Để biết thêm thông tin, xin viếng trang mạng www.P65Warnings.ca.gov/smoking-areas.


If you have any questions, comments, or concerns about the content of this page, please click here.

Sign-up for Email Updates

OEHHA is subject to the California Public Records Act and other laws that require the release of certain information upon request. If you sign up for a listserve, please be aware that your name and e-mail may be provided to third parties. By signing up you are waiving any right to privacy you may have in the information you provide.

CalFile - Free Online Tax Filing
Secretary of State - Register to Vote