Diesel Engine Exhaust Exposure Warnings

A diesel engine exhaust warning provided in the owner’s manual must be in no smaller than 12-point type and enclosed in a box AND the warning label must be permanently attached in an easily visible location on the product OR if the warning is provided in an on-screen display, it must use the same type size no smaller than 8-point type as other operator warnings.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ WARNING:Breathing diesel engine exhaust exposes you to chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

 • Always start and operate the engine in a well-ventilated area.
 • If in an enclosed area, vent the exhaust to the outside.
 • Do not modify or tamper with the exhaust system.
 • Do not idle the engine except as necessary.

For more information go to www.P65warnings.ca.gov/diesel.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ ADVERTENCIA: Respirar los gases del escape de motores a diésel le expone a químicos conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

 • Siempre encienda y opere el motor en un área bien ventilada.
 • Si es en un área cerrada, ventile el orificio del escape hacia el exterior.
 • No modifique ni altere el sistema de escape.
 • No encienda el motor, excepto cuando sea necesario.

Para mayor información visite www.P65warnings.ca.gov/diesel.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ ព្រមាន: ការស្រូបចូលផ្សែងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតធ្វើឲ្យអ្នកប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមីដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដឹងថានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក និងគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជផ្សេងៗទៀត។

 • ត្រូវបញ្ឆេះ ឬដំណើរការម៉ាស៊ីននៅកន្លែងដែលមានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អ។
 • ប្រសិនបើនៅទីកន្លែងបិទជិត សូមបញ្ចេញផ្សែងទៅខាងក្រៅ។
 • សូមកុំកែច្នៃ ឬធ្វើឲ្យខូចខាតល់ប្រព័ន្ធបញ្ចេញផ្សែង
 • សូមកុំបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនចោលប្រសិនបើមិនចាំបាច់។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបើកមើលវែបសាយត៍ www.P65warnings.ca.gov/diesel.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ 警告: 吸入柴油发动机的废气会使您暴露于在加州已知会致癌及造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。

 • 请务必在通风良好处启动及使用发动机。
 • 如果您在一个封闭的空间,请将废气排放到室外。
 • 请勿改动或擅改排气系统。
 • 如非必要,请勿让发动机空转。

欲了解更多信息,请查阅 www.P65warnings.ca.gov/diesel

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ 警告: 吸入柴油引擎的廢氣會使您暴露於在加州已知會致癌及造成先天性缺陷或其他生殖系統損害的化學物質。

 • 請務必在通風良好處啟動及使用引擎。
 • 如果您在一個封閉的空間,請將廢氣排放到室外。
 • 請勿改動或擅改排氣系統。
 • 如非必要,請勿讓引擎空轉。

欲瞭解更多資訊,請查閱 www.P65warnings.ca.gov/diesel

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ AVERTISSEMENT: Respirer les gaz d'échappement de moteurs diesel peut vous exposer à des agents chimiques identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.

 • Toujours démarrer et faire tourner le moteur dans une zone bien aérée.
 • Si la zone est mal ventilée, évacuer les gaz d'échappement à l'extérieur.
 • Ne pas modifier ou altérer le système d'échappement.
 • Ne laisser le moteur tourner au ralenti que si cela est nécessaire.

Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65warnings.ca.gov/diesel.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ CEEB TOOM: Kev nqus cov pa roj diesel ntawm cav tsheb yuav poo koj tau rau cov tshuaj lom uas lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer los yog cov kev puas me nyuam xeeb tsis meej thiab ua mob rau lwm yam ntawm cev tsim noob neej.

 • Yuav tsum tiv thiab khiav cav tsheb ntawm qhov chaw qhib dim pa dav.
 • Yog nyob rau hauv qhov chaw kaw ntom nti, muab tus kav cua tawm mus rau sab nraum zoov.
 • Tsis txhob hloov los yog ua puas rau tus kav cua.
 • Tsis txhob muab lub cav tsheb tiv es tsis khiav tshwj tsis yog tsim nyog.

Xav paub ntxiv mus rau www.P65warnings.ca.gov/diesel.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ 경고: 디젤 엔진 배기가스를 흡입할 경우 암과 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아 주에 알려진 화학물질에 노출될 수 있습니다.

 • 항상 환기가 잘 되는 곳에서 엔진을 시동하고 작동하십시오.
 • 밀폐된 곳에서는 배기가스를 외부로 배출하십시오.
 • 배기 시스템을 개조하거나 변경하지 마십시오.
 • 필요한 경우를 제외하고 엔진 공회전을 하지 마십시오.

자세한 정보는 www.P65warnings.ca.gov/diesel에서 확인하십시오.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ BABALA: Ang paglanghap ng usok mula sa tambutso ng sasakyang diesel ay makaka-expose sa inyo sa mga kemikal na kinikilala ng Estado ng California na sanhi ng cancer at mga birth defects o iba pang pinsala sa reproductive system.

 • Palaging paandarin at patakbuhin ang sasakyan sa maaliwalas na lugar kung saan may magandang daloy ng hangin.
 • Kung nasa isang saradong lugar, paraanin ang usok sa labas.
 • Huwag baguhin o likutin ang tambutso o exhaust system.
 • Huwag i-idle ang sasakyan maliban na lang kung kinakailangan.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.P65warnings.ca.gov/diesel.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ CẢNH BÁO: Ngửi khí thải thoát ra từ máy chạy bằng dầu cặn (diesel) phơi bầy quý vị với những hoá chất được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ra ung thư và những khuyết tật bẩm sinh hoặc nguy hại khác cho sinh sản.

 • Hãy luôn luôn mở máy và vận hành trong khu vực thật thoáng khí.
 • Nếu nằm trong khu vục đóng kín, hãy cho khí thải thoát ra bên ngoài.
 • Đừng sửa đổi hoặc làm xáo trộn hệ thống thoát khí thải.
 • Đừng để máy chạy tại chỗ trừ phi cần thiết.

Để biết thêm thông tin xin viếng www.P65warnings.ca.gov/diesel.


If you have any questions, comments, or concerns about the content of this page, please click here.

Sign-up for Email Updates

OEHHA is subject to the California Public Records Act and other laws that require the release of certain information upon request. If you sign up for a listserve, please be aware that your name and e-mail may be provided to third parties. By signing up you are waiving any right to privacy you may have in the information you provide.

CalFile - Free Online Tax Filing
Secretary of State - Register to Vote