Enclosed Parking Facility Exposure Warnings

The enclosed parking facility warning must be provided on a 20 by 20 inch sign posted at each public entrance in no smaller than 72-point type.

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ WARNING: Breathing the air in this parking garage can expose you to chemicals including carbon monoxide and gasoline or diesel engine exhaust, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  Do not stay in this area longer than necessary.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/parking.

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ ADVERTENCIA: Respirar el aire en este estacionamiento puede exponerle a químicos incluyendo monóxido de carbono y gases de escape de motores a gasolina o diésel, los cuales son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  No permanezca en esta área por más tiempo del necesario.  Para mayor información visite www.P65Warnings.ca.gov/parking.

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ ព្រមាន: ការដកដង្ហើមស្រូបខ្យល់នៅកន្លែងចតរថយន្តនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមីផ្សេងៗដូចជា កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត និងផ្សែងម៉ាស៊ីនសាំង ឬម៉ាស៊ូតដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដឹងថានឹងបង្កឲ្យមាន ជំងឺមហារីក និងគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជផ្សេងៗទៀត។  សូមកុំស្ថិតនៅទីកន្លែងនេះយូរប្រសិនបើមិនចាំបាច់។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបើកមើលវែបសាយត៍ www.P65Warnings.ca.gov/parking.

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ 警告: 呼吸在此停车场的空气可能会使您暴露于包括一氧化碳及汽油或柴油发动机废气在内的在加州已知会致癌、造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。 如无必要,请勿在此区域逗留。 欲了解更多信息,请查阅 www.P65Warnings.ca.gov/parking

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ 警告: 呼吸在此停車場的空氣可能會使您暴露於包括一氧化碳及汽油或柴油引擎廢氣在內的在加州已知會致癌、造成先天性缺陷或其他生殖系統損害的化學物質。 如無必要,請勿在此區域逗留。 欲瞭解更多資訊,請查閱 www.P65Warnings.ca.gov/parking

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ AVERTISSEMENT: Respirer l'air dans ce garage peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le monoxyde de carbone et les gaz d'échappement de moteurs diesel ou essence, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.  Ne restez pas dans cette zone plus longtemps que nécessaire.  Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov/parking.

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ CEEB TOOM: Kev nqus cov pa hauv lub tsev nres tsheb no yuav poo koj tau rau cov tshuaj lom xws li carbon monoxide thiab roj a los yog pa roj diesel ntawm cav tsheb, uas lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer, thiab cov kev puas me nyuam xeeb tsis meej los yog ua mob rau lwm yam ntawm cev tsim noob neej.  Tsis txhob nyob rau ntawm qhov chaw no ntev dua li tsim nyog.  Xav paub ntxiv mus rau www.P65Warnings.ca.gov/parking.

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ 경고: 본 주차장에서 공기를 흡입할 경우 암과 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아 주에 알려진 일산화탄소, 가솔린 혹은 디젤 엔진 배기가스 등의 화학물질에 노출될 수 있습니다.  본 구역에 필요 이상으로 오래 머무르지 마십시오.  자세한 정보는 www.P65Warnings.ca.gov/parking에서 확인하십시오.

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ BABALA: Ang paglanghap ng hangin sa paradahang ito ay makaka-expose sa inyo sa mga kemikal kabilang ang carbon monoxide at usok mula sa tambutso ng sasakyang pinapatakbo ng gasolina o diesel, na kinikilala ng Estado ng California na sanhi ng cancer at mga birth defects o iba pang pinsala sa reproductive system.  Huwag magtagal sa lugar na ito.  Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.P65Warnings.ca.gov/parking.

Warning should be no smaller than 72-point type:

⚠ CẢNH BÁO: Hít thở không khí trong nhà đậu xe này có thể phơi bầy quý vị với những hoá chất bao gồm khí ô-xít các-bon CO và khí thải từ máy chạy bằng xăng hoặc dầu cặn (diesel) - những chất được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ung thư và những khuyết tật bẩm sinh hoặc nguy hại khác về sinh sản.  Xin đừng lưu lại khu vực này lâu hơn cần thiết.  Để biết thêm thông tin, xin viếng trang mạng www.P65Warnings.ca.gov/parking.


If you have any questions, comments, or concerns about the content of this page, please click here.

Sign-up for Email Updates

OEHHA is subject to the California Public Records Act and other laws that require the release of certain information upon request. If you sign up for a listserve, please be aware that your name and e-mail may be provided to third parties. By signing up you are waiving any right to privacy you may have in the information you provide.

Secretary of State - Register to Vote
CalFile - Free Online Tax Filing