Furniture Product Exposure Warnings

A warning must be affixed to the furniture product in the same manner as other consumer information AND a notice or sign no smaller than 8 ½ by 11 inches using no smaller than 28-point type displayed either at each public entrance or point of display OR a notice on each receipt using no smaller than 12-point type.

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including [name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm], which is [are] known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/furniture.

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

NOTICE: Some furniture products can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.  Please check the product label for warning information.

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos, incluyendo [name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm] que es (son) conocido (s) por el Estado de California como causantes de cáncer o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  Para mayor información visite P65Warnings.ca.gov/furniture.

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

AVISO: Algunos productos de mobiliario pueden exponerle a  químicos conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  Por favor revise la etiqueta del producto para información de advertencia.

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ ព្រមាន: ផលិតផលនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមីផ្សេងៗដូចជា [name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm] ដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដឹងថានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជផ្សេងៗទៀត។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបើកមើលវែបសាយត៍ www.P65Warnings.ca.gov/furniture.

 

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

សម្គាល់: គ្រឿងសង្ហារិមមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យអ្នកប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមីដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដឹងថានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជផ្សេងៗទៀត។  សូមមើលព័ត៌មានអំពីការព្រមាននៅលើស្លាកផលិតផល។

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ 警告: 此产品可能会使您暴露于包括[name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm]在内在加州已知会致癌或造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。 欲了解更多信息,请查阅 www.P65Warnings.ca.gov/furniture

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

注意: 有些家具产品可能会使您暴露于在加州已知会致癌或造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。 请查看产品上的标签中所含的警告信息。

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ 警告: 此產品可能會使您暴露於包括[name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm]化學物質化學物質化學物質]在內在加州已知會致癌或造成先天性缺陷或其他生殖系統損害的化學物質。 欲瞭解更多資訊,請查閱 www.P65Warnings.ca.gov/furniture

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

注意: 有些傢俱產品可能會使您暴露於在加州已知會致癌或造成先天性缺陷或其他生殖系統損害的化學物質。 請查看產品上的標籤中所含的警告資訊。

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris [name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm], identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales et autres troubles de l'appareil reproducteur.  Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov/furniture.

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

AVIS: Certains produits d'ameublement peuvent vous exposer à des agents chimiques identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.  Prière de lire l'étiquette du produit pour obtenir les informations de mise en garde.

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ CEEB TOOM: Yam khoom no yuav poo koj tau rau cov tshuaj lom xws li [name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm], [uas] lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer, los yog cov kev puas me nyuam xeeb tsis meej los yog ua mob rau lwm yam ntawm cev tsim noob neej.  Xav paub ntxiv mus rau www.P65Warnings.ca.gov/furniture.

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

FAJ SEEB: Qee cov khoom rooj tog yuav poo koj tau rau cov tshuaj lom uas lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer los yog cov kev puas me nyuam xeeb tsis meej thiab ua mob rau lwm yam ntawm cev tsim noob neej.  Thov xyuas daim ntawv qhia txog yam khoom kom paub cov lus ceeb toom.

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ 경고: 이 제품을 사용할 경우 [name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm] 등 암이나 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아 주에 알려진 화학물질에 노출될 수 있습니다.  자세한 정보는 www.P65Warnings.ca.gov/furniture에서 확인하십시오.

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

주의: 일부 가구 제품을 사용할 경우 암이나 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아주에 알려진 화학물질에 노출될 수 있습니다.  경고로 표시된 정보에 대해서는 제품 라벨을 확인하십시오.

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ BABALA: Ang produktong ito ay maaaring mag-expose sa iyo sa mga kemikal kabilang ang [name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm], na kinikilala ngEstado ng California na sanhi ng cancer o mga depekto sa sanggol o iba pang pinsala sa reproductive system.  Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.P65Warnings.ca.gov/furniture.

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

PAUNAWA: Ang ilang muwebles ay maaaring mag-expose sa inyo sa mga kemikal na kinikilala ng Estado ng California na sanhi ng cancer o mga birth defects o iba pang pinsala sa reproductive system.  Pakisiyasatin ang label sa produkto para sa impormasyon tungkol sa babalang ito.

Example of warning label affixed to furniture product:

⚠ CẢNH BÁO: Sản phẩm này có thể phơi bầy quý vị với những hoá chất kể cả [name of one or more chemicals known to cause cancer, name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity, or name of one or more chemicals known to cause both cancer and birth defects or other reproductive harm], (những) chất được được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ung thư hoặc những khuyết tật bẩm sinh hoặc nguy hại khác về sinh sản.  Để biết thêm thông tin, xin viếng trang mạng www.P65Warnings.ca.gov/furniture.

Example of notice on sign, or notice stamped or printed on receipt:

THÔNG BÁO: Một vài sản phẩm về đồ đạc trong nhà có thể phơi bầy quý vị với những hoá chất được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ra ung thư hoặc những khuyết tật bẩm sinh hoặc nguy hại khác cho sự sinh sản.  Xin vui lòng kiểm chứng thông tin cảnh báo ghi trên nhãn hiệu cuả sản phẩm.


If you have any questions, comments, or concerns about the content of this page, please click here.

Sign-up for Email Updates

OEHHA is subject to the California Public Records Act and other laws that require the release of certain information upon request. If you sign up for a listserve, please be aware that your name and e-mail may be provided to third parties. By signing up you are waiving any right to privacy you may have in the information you provide.

CalFile - Free Online Tax Filing
Secretary of State - Register to Vote