Passenger and Off-Highway Vehicles Exposure Warnings

A vehicle exhaust warning provided in the owner’s manual must be in no smaller than 12-point type and enclosed in a box AND the warning label be attached to the driver’s side front window.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ WARNING: Operating, servicing and maintaining a passenger vehicle or off-road vehicle can expose you to chemicals including engine exhaust, carbon monoxide, phthalates, and lead, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  To minimize exposure, avoid breathing exhaust, do not idle the engine except as necessary, service your vehicle in a well-ventilated area and wear gloves or wash your hands frequently when servicing your vehicle.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ ADVERTENCIA: Operar, dar servicio y mantenimiento a un vehículo de pasajeros o vehículo todo terreno puede exponerle a químicos incluyendo gases del escape, monóxido de carbono, ftalatos y plomo, los cuales son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  Para minimizar la exposición, evite respirar los gases del escape, no encienda el motor excepto si es necesario, dé servicio a su vehículo en un área bien ventilada y utilice guantes o lave sus manos frecuentemente cuando dé servicio a su vehículo.  Para mayor información visite www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ ព្រមាន: ការដំណើរការ ជួសជុល និងថែទាំរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ឬរថយន្តបើកផ្លូវពិបាកអាចធ្វើឲ្យអ្នកប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមីផ្សេងៗដូចជាផ្សែងម៉ាស៊ីន កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត, phthalates, និងសំណដែល រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដឹងថានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក និងគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជផ្សេងៗទៀត។  ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុទាំងនេះ សូមជៀសវាងការដកដង្ហើមស្រូបផ្សែង សូមកុំបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនចោលប្រសិនបើមិនចាំបាច់ សូមជួសជុលរថយន្តរបស់អ្នកនៅទីកន្លែងដែលមានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អ និងពាក់ស្រោមដៃ ឬលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់នៅពេលជួសជុលរថយន្ត។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបើកមើលវែបសាយត៍ www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ 警告: 操作、修理及维护载客汽车或越野车可能会使您暴露于包括发动机废气、一氧化碳、邻苯二甲酸酯及铅在内的在加州已知会致癌及造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。 为尽可能减少暴露于这些化学物质,请注意避免吸入废气、如无必要请勿让发动机空转、请在通风良好处修理车辆、并请在修车时戴手套或勤洗手。 欲了解更多信息,请查阅 www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ 警告: 操作、修理及維護載客汽車或越野車可能會使您暴露於包括引擎廢氣、一氧化碳、鄰苯二甲酸酯及鉛在內,這些都是在加州已知會致癌及造成先天性缺陷或其他生殖系統損害的化學物質。 為盡可能減少接觸這些化學物質,請注意避免吸入廢氣、如無必要請勿讓引擎空轉、請在通風良好處修理車輛、並請在修車時戴手套或勤洗手。 欲瞭解更多資訊,請查閱 www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ AVERTISSEMENT: L'exploitation, l'entretien et la maintenance d'un véhicule de tourisme ou d'un véhicule tout-terrain peuvent vous exposer à des produits chimiques, y compris les gaz d'échappement, le monoxyde de carbone, les phthalates et le plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.  Pour limiter toute exposition, évitez de respirer les gaz d'échappement, ne laissez le moteur tourner au ralenti que si cela est nécessaire, faites l'entretien du véhicule dans une zone bien aérée et portez des gants ou lavez vous fréquemment les mains lors de l'entretien du véhicule.  Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ CEEB TOOM: Kev khiav, kho thiab tswj lub tsheb thauj neej los yog lub tsheb khiav kev av yuav poo koj tau rau cov tshuaj lom xws li cov pa roj cav tsheb, cov roj carbon monoxide, phthalates thiab hlau lead, uas lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer thiab cov kev puas me nyuam xeeb tsis meej los yog ua mob rau lwm yam ntawm cev tsim noob neej.  Kom txo tsawg tau kev poo raug, xyeej tsis txhob nqus cov pa roj, txhob muab lub cav tsheb tiv es tsis khiav tshwj tsis yog tsim nyog, kho koj lub tsheb ntawm qhov chaw dim pa dav thiab looj hnab tes los yog nquag ntxuav koj ob txhais tes thaum twg kho koj lub tsheb.  Xav paub ntxiv mus rau www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ 경고: 승용차나 오프로드 차량을 운행, 정비, 유지보수할 경우 암과 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아 주에 알려진 엔진 배기가스, 일산화탄소, 프탈레이트, 납 등의 화학물질에 노출될 수 있습니다.  노출을 최소화하려면 배기가스를 흡입하지 말고, 필요한 경우를 제외하고는 엔진 공회전을 하지 않으며, 환기가 잘 되는 곳에서 정비하고, 정비 시에는 장갑을 착용하거나 손을 자주 씻으십시오.  자세한 정보는 www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle에서 확인하십시오.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ BABALA: Ang pagpapatakbo, pag-aayos at pagmementina ng pampasaherong sasakyan o off-road na sasakayan ay maaaring mag-expose sa inyo sa mga kemikal kabilang ang usok mula sa tambutso ng sasakyan, carbon monoxide, phthalates at lead, na mga kinikilala ng Estado ng California na sanhit ng cancer at birth defectsl o iba pang pinsala sa reproductive system.  Upang mabawasan ang exposure, iwasanang makalanghap ng usok, huwag i-idle ang sasakyan maliban na lang kung kinakailangan, ayusin ang inyong sasakyan sa isang maaliwalas na lugar kung saan may magandang daloy ng hangin at magsuot ng guwantes o hugasan ang inyong mga kamay nang madalas kapag inaayos ang inyong sasakyan.  Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

For an owner’s manual warning: [enclosed in a box]

⚠ CẢNH BÁO: Vận hành, sửa chữa và bảo trì xe chở hành khách hoặc xe chạy trên đường phức tạp (off-road) có thể phơi bầy quý vị với những hoá chất bao gồm khí thải từ máy xe, khí ô-xít các-bon CO, phơ-ta-lát (phthalates), và chì - những hoá chất được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ra ung thư và những khuyết tật bẩm sinh hoặc nguy hại khác về sinh sản.  Để giảm thiểu hoá sự phơi bầy, xin tránh hít thở khí thải, đừng cho máy xe chạy tại chỗ trừ phi cần thiết, bảo trì xe cộ cuả quý vị trong khu vực thoáng khí và mang găng tay hoặc rửa tay thường xuyên khi sửa chữa bảo trì xe cộ cuả quý vị.  Để biết thêm thông tin, xin viếng trang mạng www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.


If you have any questions, comments, or concerns about the content of this page, please click here.

Sign-up for Email Updates

OEHHA is subject to the California Public Records Act and other laws that require the release of certain information upon request. If you sign up for a listserve, please be aware that your name and e-mail may be provided to third parties. By signing up you are waiving any right to privacy you may have in the information you provide.

Secretary of State - Register to Vote
CalFile - Free Online Tax Filing