Petroleum Products Environmental Exposure Warnings

⚠ WARNING: Crude oil, gasoline, diesel fuel, and other petroleum products can expose you to chemicals including toluene and benzene, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  These exposures can occur in and around oil fields, refineries, chemical plants, transport and storage operations, such as pipelines, marine terminals, tank trucks, and other facilities and equipment.  For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov/petroleum.

⚠ ADVERTENCIA: Petróleo crudo, gasolina, combustible diésel y otros derivados del petróleo pueden exponerle a químicos, incluyendo tolueno y benceno, los cuales son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  Estas exposiciones pueden suceder en o cerca de campos petroleros, refinerías, plantas químicas, operaciones de transporte y almacenamiento como tuberías, terminales marinos, camiones cisterna y otras instalaciones o equipo.  Para mayor información visite: www.P65Warnings.ca.gov/petroleum.

⚠ ព្រមាន: ប្រេងឆៅ ប្រេងសាំង ប្រេងម៉ាស៊ូត និងផលិតផលប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងៗទៀតអាចធ្វើឲ្យអ្នក​ប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុគីមីផ្សេងៗទៀត ដូចជា តូលុយអែន និងបង់ហ្សែនដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា​ដឹងថានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក និងគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជ​ផ្សេងៗ​ទៀត។  ការប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុទាំងនេះអាចកើតឡើងនៅក្នុង​ និងនៅជុំវិញទីតាំងប្រេង កន្លែង​ចម្រាញ់ប្រេង រោងចក្រគីមី ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូន និងស្តុកទុកដូចជាបណ្ដាញបំពង់ ស្ថានីយសមុទ្រ រថយន្តស៊ីទែន ព្រមទាំងសម្ភារ និងបរិក្ខារផ្សេងៗទៀត។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបើក​មើល​វែបសាយត៍: www.P65Warnings.ca.gov/petroleum.

⚠ 警告: 原油、汽油、柴油燃料以及其他石油产品可能会使您暴露于包括甲苯和苯在内的在加州已知会致癌及造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。 人们可能在油田、炼油厂、化工厂、运输及储藏运作(如管道、海运码头、罐车及其他设施及设备)中或附近暴露于这些化学物质。 欲了解更多信息,请查阅:www.P65Warnings.ca.gov/petroleum

⚠ 警告: 原油、汽油、柴油燃料以及其他石油產品可能會使您暴露於包括甲苯和苯在內的在加州已知會致癌、造成先天性缺陷或其他生殖系統損害的化學物質。 人們可能在油田、煉油廠、化工廠、運輸及儲藏運作(如管道、海運碼頭、罐車及其他設施及設備)中或附近發生這種接觸。 欲瞭解更多資訊,請查閱:www.P65Warnings.ca.gov/petroleum

⚠ AVERTISSEMENT: Le pétrole brut, l'essence, le carburant diesel et les autres produits pétroliers peuvent vous exposer à des agents chimiques, y compris le toluène et le benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.  Ces expositions sont courantes dans et autour des champs pétroliers, dans les raffineries, les usines chimiques, et les installations de transport et de stockage tels que les oléoducs, les terminaux marins, les camions citernes et autres installations et appareillages.  Pour de plus amples informations, prière de consulter : www.P65Warnings.ca.gov/petroleum.

⚠ CEEB TOOM: Cov roj av nyoos, roj a, roj diesel thiab lwm cov khoom roj petroleum yuav poo koj tau rau cov tshuaj lom xws li toluene thiab benzene, uas lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer los yog tsim cov kev puas me nyuam xeeb tsis meej los yog ua mob rau lwm yam ntawm cev tsim noob neej.  Muaj taus cov kev poo raug no nyob hauv thiab ib puag ncig ntawm cov koog av muaj roj, cov chaw lim roj, cov chaw ua tshuaj, cov kev thauj thiab khaws cia roj, xws li cov kav tso roj, cov chaw nres nkoj, cov tsheb thauj roj, thiab lwm cov tsev thiab khoom siv.  Xav paub ntxiv mus rau:www.P65Warnings.ca.gov/petroleum.

⚠ 경고: 원유, 휘발유, 경유, 기타 석유제품을 사용할 경우 암과 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아 주에 알려진 톨루엔, 벤젠 등의 화학물질에 노출될 수 있습니다.  이러한 노출은 유전, 정유소, 화학공장, 운반 및 저장 시설이나 주변의 파이프라인, 선박 터미널, 탱크 트럭, 기타 시설 및 장비에서 발생할 수 있습니다.  자세한 정보는 www.P65Warnings.ca.gov/petroleum에서 확인하십시오.

⚠ BABALA: Ang krudong langis, gasolina, diesel at iba pang mga produktong petrolyo ay makaka-expose sa inyo sa mga kemikal kabilang ang toluene at benzene, na kinikilala ng Estado ng California na sanhing cancer at mga birth defects o iba pang pinsala sa reproductive system.  Maaaring maganap ang mga naturang exposure sa loob o sa paligid ng mga planta ng langis, refinery, planta ng kemikal, garahe ng mga sasakyan at imbakan, gaya ng mga tubong daanan ng langis, terminal ng mga sasakyang pandagat, truck, at iba pang mga pasilidad at kagamitan.  Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa: www.P65Warnings.ca.gov/petroleum.

⚠ CẢNH BÁO: Dầu thô, xăng, dầu cặn, và những sản phẩm dầu hoả khác có thể phơi bầy quý vị với những hoá chất kể cả tô-lu-in (toluene) và ben-zin (benzene), những chất được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ra ung thư và những khuyết tật bẩm sinh hoặc nguy hại khác về sinh sản.  Những sư phơi bầy này có thể xẩy ra tại và chung quanh những mỏ dầu, những nhà máy lọc dầu, những xưởng hoá chất, những nghiệp vụ chuyên chở và tồn chứa, chẳng hạn như những ống dẫn dầu, những bến cảng biển, những xe tải chở dầu xăng, và những cơ sở và thiết bị khác.  Để biết thêm thông tin, xin viếng trang mạng www.P65Warnings.ca.gov/petroleum.


If you have any questions, comments, or concerns about the content of this page, please click here.

Sign-up for Email Updates

OEHHA is subject to the California Public Records Act and other laws that require the release of certain information upon request. If you sign up for a listserve, please be aware that your name and e-mail may be provided to third parties. By signing up you are waiving any right to privacy you may have in the information you provide.

Secretary of State - Register to Vote
CalFile - Free Online Tax Filing