Service Station Environmental Exposure Warnings

When Service Station warnings are provided they must be posted on each gas pump, printed in no smaller than 22-point type, and enclosed in a box.

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ WARNING: Breathing the air in this area or skin contact with petroleum products can expose you to chemicals including benzene, motor vehicle exhaust and carbon monoxide, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  Do not stay in this area longer than necessary.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/service-station.

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ ADVERTENCIA: Respirar el aire en esta área o el contacto dérmico con derivados del petróleo puede exponerle a químicos incluyendo benceno, gases de escape de motores y monóxido de carbono los cuales son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  No permanezca en esta área por más tiempo del necesario.  Para mayor información visite www.P65Warnings.ca.gov/service-station.

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ ព្រមាន: ការដកដង្ហើមស្រូបខ្យល់នៅទីកន្លែងនេះ ឬការប៉ះស្បែកទៅនឹងសារធាតុប្រេងឥន្ធនៈ​ផ្សេងៗ​អាច​ធ្វើឲ្យអ្នកប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុគីមីផ្សេងៗដូចជា បង់ហ្សែន ផ្សែងយានយន្ត និងកាបូនម៉ូណូ​អុកស៊ីត​ដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដឹងថានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក និងគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជផ្សេងៗទៀត។  សូមកុំស្ថិតនៅទីកន្លែងនេះយូរប្រសិនបើមិនចាំបាច់។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបើកមើលវែបសាយត៍ www.P65Warnings.ca.gov/service-station.

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ 警告: 呼吸此区域的空气或与石油产品发生皮肤接触可能会使您暴露于包括苯、机动车废气及一氧化碳在内的在加州已知会致癌及造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。 如无必要,请勿在此区域逗留。 欲了解更多信息,请查阅 www.P65Warnings.ca.gov/service-station

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ 警告: 呼吸此區域的空氣或與石油產品發生皮膚接觸可能會使您暴露於包括苯、機動車廢氣及一氧化碳在內的在加州已知會致癌、造成先天性缺陷或其他生殖系統損害的化學物質。 如無必要,請勿在此區域逗留。 欲瞭解更多資訊,請查閱 www.P65Warnings.ca.gov/service-station

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ AVERTISSEMENT: Respirer l'air de cette zone ou tout contact cutané avec des produits pétroliers peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, les gaz d'échappement et le monoxyde de carbone, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.  Ne restez pas dans cette zone plus longtemps que nécessaire.  Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov/service-station.

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ CEEB TOOM: Kev nqus tau cov pa ntawm cheeb tsam no los yog cov khoom roj petroleum chwv raug nqaij yuav ua rau koj poo tau cov tshuaj lom xws li benzene, pa roj cav tsheb thiab roj carbon monoxide, uas lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer thiab cov kev puas me nyuam xeeb tsis meej los yog ua mob rau lwm yam ntawm cev tsim noob neej. Tsis txhob nyob rau ntawm qhov chaw no ntev dua li tsim nyog.  Xav paub ntxiv mus rau www.P65Warnings.ca.gov/service-station.

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ 경고: 본 구역에서 공기를 흡입하거나 석유제품에 피부를 접촉할 경우 암과 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아 주에 알려진 벤젠, 차량 배기가스, 일산화탄소 등의 화학물질에 노출될 수 있습니다.  본 구역에 필요 이상으로 오래 머무르지 마십시오.  자세한 정보는 www.P65Warnings.ca.gov/service-station에서 확인하십시오.

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ BABALA: Ang paglanghap ng hangin sa lugar na ito o ang pag-contact sa balat ng mga produktong petrolyo ay makaka-expose sa inyo sa mga kemikal kabilang ang benzene, usok mula sa tambutso ng sasakyan at carbon monoxide, na kinikilala ng Estado ng California na sahni ng cancer at mga birth defects o iba pang pinsala sa reproductive system.  Huwag manatili sa lugar na ito ng mas matagal kaysa kinakailangan.  Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.P65Warnings.ca.gov/service-station.

For Service Station warnings: [in 22-point type]

⚠ CẢNH BÁO: Hít thở không khí trong khu vực này hoặc có tiếp xúc ngoài da với những sản phẩm dầu hoả có thể phơi bầy quý vị với những hoá chất bao gồm chất ben-zin (benzene), khí thải từ máy xe hơi và khí ô-xít các-bon CO - những chất được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ra ung thư và những khuyết tật bẩm sinh hoặc nguy hại khác về sinh sản.  Xin đừng lưu lại khu vực này lâu hơn cần thiết.  Để biết thêm thông tin, xin viếng trang mạng www.P65Warnings.ca.gov/service-station.


If you have any questions, comments, or concerns about the content of this page, please click here.

Sign-up for Email Updates

OEHHA is subject to the California Public Records Act and other laws that require the release of certain information upon request. If you sign up for a listserve, please be aware that your name and e-mail may be provided to third parties. By signing up you are waiving any right to privacy you may have in the information you provide.

Secretary of State - Register to Vote
CalFile - Free Online Tax Filing