Dental Care Exposure Warnings

The dental care warning must be provided on a sign no smaller than 5 by 5 inches using no smaller than 20-point type.

WARNING: Certain dental procedures performed in this office can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm or both.  Those procedures can include sedation with nitrous oxide, root canals, placement or removal of crowns, bridges, and restorations such as mercury-containing fillings and use of dental appliances.  Consult your dental care provider about these exposures and which materials are appropriate for your treatment.  Additional information is also available at www.P65Warnings.ca.gov/dental.

ADVERTENCIA: Ciertos procedimientos dentales realizados en este consultorio pueden exponerle a químicos conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer o defectos del nacimiento u otros daños reproductivos o ambos.  Esos procedimientos pueden incluir sedación con óxido nitroso, tratamiento de conducto, colocación o remoción de coronas, puentes y restauraciones tales como rellenos que contienen mercurio y el uso de aparatos dentales.  Consulte con su proveedor dental acerca de estas exposiciones y cuáles materiales son los adecuados para su tratamiento dental.  Información adicional está también disponible en www.P65Warnings.ca.gov/dental.

ព្រមាន: នីតិវិធីទន្តសាស្រ្តមួយចំនួនដែលអនុវត្តនៅក្នុងការិយាល័យនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុគីមីដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដឹងថានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជផ្សេងៗទៀត ឬទាំងពីរ។  នីតិវិធីទាំងនោះអាចរួមមានការដាក់ថ្នាំសណ្ដំជាមួយនឹងសារធាតុនីទ្រីសអុកស៊ីត (nitrous oxide) រន្ធនៃឫសធ្មេញ ដាក់ ឬដក ឬដាក់ដើមធ្មេញ ឬស្ពានធ្មេញ និងការប៉ះធ្មេញជាមួយនឹងសារធាតុបារ៉ត និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើធ្មេញផ្សេងៗទៀត។  សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយទន្តពេទ្យរបស់អ្នកអំពីបញ្ហាប៉ះពាល់ទាំងនេះ និងសារធាតុផ្សេងៗដែលសមស្របសម្រាប់ការព្យាបាលអ្នក។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបើកមើល www.P65Warnings.ca.gov/dental

警告: 在此诊所进行的某些牙科治疗程序可能会使您暴露于在加州已知会致癌及造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。 这些牙科治疗程序可能包括用来麻醉的一氧化二氮、根管治疗、镶配或卸除牙冠和牙桥,以及使用含汞的补牙材料及使用牙科器械。 请向您的牙科护理提供者询问关于暴露于这些化学物质的情形,以及在您的治疗中适合使用哪些材料。 您还可以在 www.P65Warnings.ca.gov/dental 网页上找到更多信息。

警告: 在此診所進行的某些牙科程序可能會使您暴露於在加州已知會致癌及造成先天性缺陷或其他生殖系統損害的化學物質。 這些牙科治療程序可能包括用一氧化二氮(笑氣)進行鎮靜、根管治療、鑲配或卸除牙冠和牙橋,以及使用含汞的補牙材料及使用牙科器械。 請向您的牙科護理提供者詢問關於接觸這些化學物質的情形,以及在您的治療中適合使用哪些材料。 您還可以在 www.P65Warnings.ca.gov/dental 網頁上找到更多資訊。

AVERTISSEMENT: Certaines procédures dentaires pratiquées dans cet établissement peuvent vous exposer à des produits chimiques identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales et autres troubles de l'appareil reproducteur, voire les deux.  Ces procédures comprennent notamment la sédation au protoxyde d'azote, la dévitalisation, l'installation ou le retrait de couronnes et les restaurations dentaires comme un plombage contenant du mercure et l'usage d'appareils dentaires.  Prière de consulter votre dentiste pour obtenir un complément de renseignements sur ces expositions et les matériaux nécessaires à votre traitement.  De plus amples informations sont également disponibles à www.P65Warnings.ca.gov/dental.

CEEB TOOM: Qee cov txheej txheem kho hniav hauv lub chaw kho hniav no yuav poo koj tau rau cov tshuaj lom uas lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer thiab cov kev puas me nyuam xeeb tsis meej los yog ua mob rau lwm yam ntawm cev tsim noob neej.  Cov txheej txheem ntawd yog xws li siv cov pa tshuaj nitrous oxide ua kom tsaug zog, cov kev kho hauv paus plawv hniav, kev ntsia los yog tshem tawm cov hniav looj, cov hniav looj tuav, thiab cov kev kho hniav kom zoo xws li cov khoom ntsaws qhov hniav uas muaj tshuaj mercury thiab txoj kev siv cov ciaj kho hniav.  Tham nrog koj tus kws kho hniav ua ntej yuav muaj cov kev poo raug no thiab cov khoom twg thiaj zoo tsim nyog rau koj txoj kev kho koj.  Puav leej muaj lus qhia ntxiv nyob rau ntawm www.P65Warnings.ca.gov/dental.

경고: 본 치과에서 특정 시술을 받을 경우 암 혹은 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아 주에 알려진 화학물질에 노출될 수 있습니다.  그러한 시술로는 아산화질소 마취, 근관, 크라운의 설치나 제거, 브릿지, 수은 함유 필링과 같은 수복, 치과용 장치의 사용 등이 있습니다.  이러한 노출과 치료에 적합한 물질에 대해서는 치과 진료 제공자에게 문의하십시오.  또한 추가 정보는 www.P65Warnings.ca.gov/dental에서 확인할 수 있습니다.

BABALA: Ilan sa mga dental procedures na isinasagawa sa opisinang ito ay maaaring mag-expose sa inyo sa mga kemikal na kinikilala ngEstado ng California na sanhi ng cancer o mga birth defects o iba pang pinsala sa reproductive system o pareho.  Maaaring kabilang sa mga naturang procedures ang sedation na may nitrous oxide, mga root canal, paglalagay o pag-aalis ng mga crowns, bridges, at mga restorations gaya ng mga fillings na may mercury at ang paggamit ng mga aparato para sa ngipin.  Kumonsulta sa inyong dental provider tungkol sa mga exposures na ito at kung aling mga materyales ang naaangkop para sa inyong paggamot.  Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.P65Warnings.ca.gov/dental.

CẢNH BÁO: Có những thủ tục nha khoa thực hiện trong văn phòng nha sĩ này có thể phơi bầy quý vị với những hoá chất được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ra ung thư hoặc những khuyết tật bẩm sinh hoặc nguy hại khác cho sự sinh sản hoặc cả hai.  Những thủ tục đó có thể bao gồm việc gây mê với chất ga nitrous oxide, lấy gân máu, bịt bọc thân răng hoặc gỡ ra, làm cầu răng, và những dịch vụ phục hồi như trám răng với chất thủy ngân và việc sử dụng những công cụ nha khoa.  Hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa của quý vị về những phơi bầy này và những chất liệu nào thích hợp cho sự chữa trị cho quý vị.  Thông tin bổ sung được cung cấp trên trang mạng www.P65Warnings.ca.gov/dental.


If you have any questions, comments, or concerns about the content of this page, please click here.

Sign-up for Email Updates

OEHHA is subject to the California Public Records Act and other laws that require the release of certain information upon request. If you sign up for a listserve, please be aware that your name and e-mail may be provided to third parties. By signing up you are waiving any right to privacy you may have in the information you provide.

CalFile - Free Online Tax Filing
Secretary of State - Register to Vote