Wood Dust Exposure Warnings

When the warning is provided at the point of sale or display, it must be no smaller than an 8½ by 11 inches sign, using no smaller than 20-point type. When the product is sold in bulk, the warning may be provided on an invoice or receipt using no smaller than 12-point type.

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer.  Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood.

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o trabajar madera con máquinas pueden exponerle a polvo de madera, una sustancia conocida por el Estado de California como causante de cáncer.  Evite inhalar polvo de madera o utilice una máscara contra polvo u otras medidas de protección personal.  Para mayor información visite www.P65Warnings.ca.gov/wood.

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ ព្រមាន:ការស្វាន ការអារ ខាត់ ឬក្រឡឹងឈើអាចឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងកម្ទេចល្អងជាសារធាតុដែល រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដឹងថានឹងបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីក។  សូមជៀសវាងការស្រូបល្អងឈើ ឬត្រូវប្រើម៉ាសការពារល្អងឈើសម្រាប់ការពារខ្លួន។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបើកមើលវែបសាយត៍ www.P65Warnings.ca.gov/wood.

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ 警告: 钻、锯、打磨或加工木制品可能会使您暴露于木屑粉尘,这是在加州已知会致癌的物质。 请避免吸入木屑粉尘,或者使用防尘口罩或其他安全措施来保护自己。 欲了解更多信息,请查阅 www.P65Warnings.ca.gov/wood

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ 警告: 鑽、鋸、打磨或加工木製品可能會使您暴露於木屑粉塵,這在加州已知會致癌。 請避免吸入木屑粉塵,或者使用防塵口罩或其他安全措施來保護自己。 欲瞭解更多資訊,請查閱 www.P65Warnings.ca.gov/wood

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ AVERTISSEMENT: Forer, scier, poncer ou travailler des produits du bois peut vous exposer à des poussières de bois, une substance identifiée par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer.  Évitez d'inhaler la poussière de bois et portez un masque ou autres dispositifs de protection personnelle.  Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov/wood.

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ CEEB TOOM: Tho, kaw, txhuam los yog siv tshuab txiav cov khoom ntoo yuav poo koj tau rau cov hmoov ntoo, ib yam khoom uas lub Xeev California paub tias tsim mob qog nqaij hlav cancer.  Xyeej tsis txhob nqus cov hmoob ntoo los yog siv lub khwb qhov ncauj qhov ntswg los yog lwm cov khoom tiv thaiv tus kheej.  Xav paub ntxiv mus rau www.P65Warnings.ca.gov/wood.

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ 경고: 목재 제품을 드릴링, 톱질, 샌딩 혹은 기계 가공할 경우 암을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려진 목재 분진에 노출될 수 있습니다.  목재 분진을 흡입하지 않도록 주의하거나 방진마스크 혹은 기타 개인보호장비를 사용하십시오.  자세한 정보는 www.P65Warnings.ca.gov/wood에서 확인하십시오.

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ BABALA: Ang pagbabarena, paglalagari, pagkikinis o paggamit ng makinarya sa mga produktong gawa sa kahoy ay maaaring mag-expose sa inyo sa mga pulbos ng pinagtabasan ng kahoy, isang substance na kinikilala ng Estado ng California na sanhi ng cancer.  Iwasang masinghot ang pulbos ng pinagtabasan ng kahoy o kaya gumamit ng mask para sa alikabok o iba pang pantakip para sa personal na proteksyon.  Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.P65Warnings.ca.gov/wood.

For an 8½ by 11 inches point of sale or display sign: [in 20-point type]

⚠ CẢNH BÁO: Khoan đục, cưa, chà cho bớt nhám hoặc sử dụng máy móc để làm những sản phẩm gỗ có thể phơi bầy quý vị với bụi gỗ, một chất liệu được Tiểu Bang California biết là nguyên nhân gây ung thư.  Hãy tránh đừng hít ngửi bụi gỗ hoặc nên sử dụng khẩu trang che bụi hoặc những biện pháp an toàn để bảo vệ cho cá nhân quý vị.  Để biết thêm thông tin, xin viếng trang mạng www.P65Warnings.ca.gov/wood.


If you have any questions, comments, or concerns about the content of this page, please click here.

Sign-up for Email Updates

OEHHA is subject to the California Public Records Act and other laws that require the release of certain information upon request. If you sign up for a listserve, please be aware that your name and e-mail may be provided to third parties. By signing up you are waiving any right to privacy you may have in the information you provide.

CalFile - Free Online Tax Filing
Secretary of State - Register to Vote